RSS

Tag Archives: Trường Quốc Gia Hành Chánh

Trường Quốc Gia Hành Chánh – Học viện Hành chính

Trường Quốc Gia Hành Chánh được thành lập từ năm 1952 tại Đà Lạt và được đặt trực thuộc Bộ Quốc Gia Giáo Dục do Nghị Định số 246-Cab/SG ngày 7-4-1952.
Năm 1954 Trường Quốc Gia Hành Chánh được cải tổ và đặt trực thuộc Phủ Thủ Tướng do Nghị Định số 560-PTT/TTK ngày 22-8-1954.
Năm 1955, Trường Quốc Gia Hành Chánh dời về Sài Gòn do Nghị Định số 483-TTP/TTK ngày 9-8-1955. Trường được đổi danh hiệu thành Học Viện Quốc Gia Hành Chánh và đặt trực thuộc Phủ Thủ Tướng. Đến năm 1957, Học Viện Quốc Gia Hành Chánh đặt trực thuộc Phủ Tổng Thống. Sau đó, từ năm 1966 Học Viện Quốc Gia Hành Chánh đặt trực thuộc Phủ Thủ Tướng cho đến ngày 23-6-1973 với Sắc lệnh số 583-TT/SL của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa cải danh Học Viện Quốc Gia Hành Chánh thành Trường Quốc Gia Hành Chánh và đặt trực thuộc Phủ Tổng Ủy Công Vụ.

Photobucket

Photobucket

Sau 1975:

Học viện Hành chính tiền thân là Trường Hành chính được thành lập ngày 29/5/1959. Lúc đó trường có nhiệm vụ huấn luyện cán bộ cấp huyện. Cơ sở ban đầu của trường đặt ở thôn Phù Lưu, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Tô Quang Đẩu – Thứ trưởng Bộ Nội vụ – làm Hiệu trưởng.

Ngày 29-9 1961, theo nghị định số 130-CP của chính phủ, trường Hành chính được đổi tên thành trường Hành chính Trung ương.

Năm 1991, trường Hành chính Trung ương được đổi tên hành Trường Hành chính quốc gia.

Ngày 6/7/1992, trường mang tên mới là Học viện Hành chính quốc gia.

Năm 1996, Học viện bắt đầu tổ chức đào tạo hệ đại học.

Năm 2002, Học viện Hành chính quốc gia được chuyển vào Bộ Nội vụ (Việt Nam).Cùng năm, Học viện tổ chức đào tạo Hệ nghiên cứu sinh.

Ngày 7/5/2007, Bộ Chính trị đã ra quyết định hợp nhất Học viện Hành chính quốc gia và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Trường mang tên hiện nay là Học viện Hành chính.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

 

Nhãn: ,