RSS

Category Archives: Ngân hàng

Banque de l’Indochine (Hanoi) – Ngân hàng nhà nước Việt Nam (Hà Nội)

Photobucket
Photobucket
Photobucket

 

Nhãn: , ,

La Banque de l’Indochine (Haiphong) – Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hải Phòng

Photobucket
Photobucket
Photobucket

 

Nhãn: , , ,

Banque Indochine Saigon -Ngân hàng Quốc gia Việt Nam – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

 

Nhãn: , ,

SFFC – MHB Bank

Photobucket

Photobucket

Photobucket

 

Nhãn:

Kho bạc Nhà nước

Indochine – Le Trésor à Saïgon

Photobucket

Tổng Nha Ngân Khố Sài Gòn

Photobucket

Kho bạc Nhà nước

Photobucket